header small

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van ons kantoor luiden als volgt:

 1. Westenberg Heijnen & Maruanaya Advocaten (hierna: WHM advocaten) is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht en/of andere rechtsverhoudingen tussen de advocaat en diens opdrachtgevers (“cliënten”).
 3. De uitvoering van iedere opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt en niet van derden. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 4. De aansprakelijkheid van de aan WHM advocaten verbonden advocaat is beperkt tot het bedrag dat diens aansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het eigen risico.
 5. Indien de verzekeringsmaatschappij niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van WHM Advocaten beperkt tot het door haar in rekening gebrachte honorarium voor de desbetreffende opdracht, met een maximum van €20.000,=.
 6. Alle aanspraken van cliënten en derden vervallen na het verstrijken van de periode van 12 maanden nadat de cliënt respectievelijk de derde bekend werd, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met het bestaan van die aanspraken.
 7. De advocaat kan in over­leg met zijn cliënten derden inschakelen bij de uitvoering van de opdracht. De advocaat is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van de door hem ingeschakelde derden. De advocaat is bevoegd namens cliënt een beperking van de aansprakelijkheid van derden te accepteren.
 8. Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij gebreke hiervan is de cliënt, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim.
 9. De advocaat kan een voorschot in rekening brengen alvorens zijn werkzaamheden aan te van­gen. Dit voorschot wordt verrekend met de laatste factuur van de opdracht waarop het voorschot betrek­king heeft.
 10. De cliënt vrijwaart WHM Advocaten voor alle aanspraken van derden verband houdende met de over­eenkomst van opdracht en zal alle in redelijkheid te maken kosten van verweer tegen dergelijke aans­praken vergoeden.
 11. De overeenkomst van opdracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt uit­sluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen  uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.